Tag: dowload phần mềm MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, Bình quân gia quyền tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh. Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 là công cụ hỗ trợ