Tag: Fast Accounting

Phần mềm doanh nghiệp Fast Accounting

Phần mềm doanh nghiệp Fast Accounting

Fast Accounting được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet.