Tag: MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Phần mềm doanh nghiệp MISA Mimosa.NET 2012

Cho phép lựa chọn nhiều phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cuối kỳ, Bình quân gia quyền tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh. Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 là công cụ hỗ trợ