Tag: phần mềm GnuCash

Phần mềm doanh nghiệp GnuCash

Phần mềm doanh nghiệp GnuCash

Với các tính năng liên quan tới việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, GnuCash hiện lưu trữ dữ liệu mặc định dưới định dạng XML. Từ phiên bản 2.4, dữ liệu tài chính của GnuCash cũng được lưu