Tag: tải phần mềm Fast Accounting

Phần mềm doanh nghiệp Fast Accounting

Phần mềm doanh nghiệp Fast Accounting

Fast Accounting được phát triển trên công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên máy đơn lẻ, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet.