Tag: tải phần mềm MISA SME.NET 2017

Phần mềm doanh nghiệp MISA SME.NET 2017

Phần mềm doanh nghiệp MISA SME.NET 2017

Giúp tổng hợp các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, còn có chức