Tag: tải phần mềm Xara Xtreme for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Xara Xtreme for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Xara Xtreme for Linux

Trước kia được gọi là Xara LX, nó được dựa trên Xara Xtreme cho Windows, là chương trình đồ họa có mã nguồn Xara Xtreme được tạo sẵn. Xara Xtreme for Linux là một chương trình đồ họa thông dụng