Tag: Tintii Photo Filter for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Tintii Photo Filter for Linux

Phần mềm chỉnh sửa ảnh Tintii Photo Filter for Linux

Một khi hình ảnh đã được xử lý bởi Tintii Photo Filter, bạn có thể chọn giữ lại phần màu sắc mà bạn muốn trên ảnh cũ, trong khi phần còn lại của hình ảnh có thể được thêm hiệu